Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 30


Tiết 30

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith cho David Whitmer, Peter Whitmer Jr. và John Whitmer tại Fayette, New York, tháng Chín năm 1830, sau đại hội ba ngày tại Fayette, nhưng trước khi các anh cả của Giáo Hội chia tay. Khởi đầu, tài liệu này được xuất bản thành ba điều mặc khải và đượcVị Tiên Tri kết hợp lại thành một tiết cho ấn bản năm 1835 của Sách Giáo Lý và Giao Ước.

1–4, David Whitmer bị khiển trách vì đã không phục vụ một cách cần mẫn; 5–8, Peter Whitmer Jr. cần phải đi với Oliver Cowdery để phục vụ công việc truyền giáo cho dân La Man; 9–11, John Whitmer được kêu gọi để thuyết giảng phúc âm.

1 Này, hỡi aDavid, ta nói cho ngươi hay, ngươi đã bsợ loài người và không ctrông cậy vào ta để cầu xin sức mạnh như lẽ ra ngươi phải làm.

2 Trái lại tâm trí của ngươi đã đặt vào những điều của athế gian hơn là những điều của ta, là Đấng Sáng Tạo của ngươi, và giáo vụ mà ngươi đã được kêu gọi; và ngươi đã không chú tâm đến Thánh Linh của ta và những người được đặt ở trên ngươi, mà ngươi lại bị thuyết phục bởi những kẻ ta không truyền lệnh.

3 Vậy nên, ngươi bị để mặc cho tự cầu vấn nơi ta và asuy ngẫm về những điều mà ngươi đã nhận được.

4 Và ngươi phải ở nhà của cha ngươi cho đến khi nào ta ban thêm cho ngươi những giáo lệnh. Và ngươi phải lo giúp công việc agiáo vụ trong giáo hội cũng như trước thế giới và trong những miền phụ cận. A Men.

5 Này, hỡi aPeter, ta nói cho ngươi hay, ngươi phải blên đường cùng với người anh em của ngươi là Oliver; vì đã đến clúc thích đáng đối với ta là ngươi phải mở miệng rao truyền phúc âm của ta; vậy nên, chớ sợ hãi, mà hãy dchú tâm nghe những lời nói và lời khuyên răn của người anh em ngươi sẽ nói với ngươi.

6 Và hãy chia sẻ mọi nỗi đau buồn của hắn, luôn luôn hướng tâm hồn ngươi lên ta bằng lời cầu nguyện và đức tin, để hắn và ngươi được giải thoát; vì ta đã ban quyền năng cho hắn để xây dựng agiáo hội của ta trong bdân La Man;

7 Và ta chẳng chỉ định ai để làm người cố vấn atrên hắn trong giáo hội, về những vấn đề của giáo hội, ngoại trừ người anh em của hắn là Joseph Smith, Jr.

8 Vậy ngươi phải chú tâm đến những điều này và phải chuyên tâm tuân giữ những giáo lệnh của ta, rồi ngươi sẽ được phước để hưởng cuộc sống vĩnh cửu. A Men.

9 Này, hỡi tôi tớ John của ta, ta nói cho ngươi hay, kể từ nay ngươi phải bắt đầu arao truyền phúc âm của ta như thể btiếng vang của kèn đồng vậy.

10 Và ngươi phải làm việc tại nhà của người anh em ngươi là Philip Burroughs, và tại vùng phụ cận đó, phải, ở bất cứ chỗ nào mà người ta lắng nghe ngươi, cho đến khi nào ta truyền lệnh cho ngươi phải rời nơi đó.

11 Và ngươi phải làm trọn việc của mình tại Si Ôn, với tất cả tâm hồn của mình, từ nay về sau; phải, ngươi phải luôn luôn mở miệng mình ra nói về chính nghĩa của ta, và chớ asợ hãi những gì bloài người có thể làm, vì ta ở ccùng ngươi. A Men.