Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 99


Tiết 99

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith cho John Murdock, ngày 29 tháng Tám năm 1832, tại Hiram, Ohio. Trong hơn một năm, John Murdock đang thuyết giảng phúc âm trong khi con cái của ông—mồ côi mẹ, sau cái chết của vợ ông, Julia Clapp, vào tháng Tư năm 1831—cư trú với các gia đình khác ở Ohio.

1–8, John Murdock được kêu gọi đi rao truyền phúc âm, và những người nào tiếp nhận ông tức là tiếp nhận Chúa và sẽ được thương xót.

1 Này, Chúa đã phán vậy với tôi tớ John Murdock của ta—ngươi được kêu gọi để đi đến các xứ miền đông, từ nhà này qua nhà kia, từ làng này qua làng khác, từ thành phố này đến thành phố nọ, để rao truyền phúc âm vĩnh viễn của ta cho các dân cư nơi đó, ở giữa asự ngược đãi và tà ác.

2 Và kẻ nào atiếp nhận ngươi tức là tiếp nhận ta; và ngươi sẽ có quyền năng để rao truyền lời của ta với bsự biểu hiện của Đức Thánh Linh ta.

3 Và kẻ nào tiếp nhận ngươi anhư một trẻ thơ, thì sẽ nhận được bvương quốc của ta; và phước thay cho họ, vì họ sẽ được cthương xót.

4 Còn kẻ nào achối bỏ ngươi sẽ bị Cha ta và gia tộc Ngài chối bỏ; và ngươi phải rửa sạch đôi bbàn chân mình ở những nơi kín đáo bên đường để làm bằng chứng chống lại chúng.

5 Và này, và trông kìa, ta sẽ achóng đến để bphán xét, để thuyết phục tất cả mọi người về những hành vi không tin kính mà họ đã phạm chống lại ta, theo như những điều đã ghi chép về ta trong sách.

6 Và giờ đây, thật vậy ta nói cho ngươi hay rằng, điều thích đáng là ngươi chớ có ra đi cho đến khi nào con cái ngươi được cung cấp đầy đủ, và được ân cần gửi tới vị giám trợ tại Si Ôn.

7 Và sau vài năm, nếu ngươi ước muốn điều này nơi ta, thì ngươi cũng có thể đi lên đất tốt lành để nhận phần thừa hưởng của mình;

8 Bằng không thì ngươi hãy tiếp tục rao truyền phúc âm của ta acho đến ngày ngươi được đem đi. A Men.