Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 56


Tiết 56

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith tại Kirtland, Ohio, ngày 15 tháng Sáu năm 1831. Điều mặc khải này khiển trách Ezra Thayre vì đã không tuân theo điều mặc khải trước đây (“lệnh truyền” được đề cập trong câu 8), mà Joseph Smith đã nhận được cho ông ta, chỉ dẫn cho Thayre về các bổn phận của ông ta đối với nông trại của Frederick G. Williams, là nơi ông đang sinh sống. Điều mặc khải sau đây cũng hủy bỏ sự kêu gọi Thayre đi Missouri với Thomas B. Marsh (xem tiết 52:22).

1–2, Các Thánh Hữu phải vác thập tự giá của mình và theo Chúa để nhận được sự cứu rỗi; 3–13, Chúa truyền lệnh và hủy lệnh, và những kẻ bất tuân bị loại trừ; 14–17, Khốn thay cho những kẻ giàu có mà không giúp đỡ những kẻ nghèo khó, và khốn thay cho những kẻ nghèo khó mà không có tấm lòng đau khổ; 18–20, Phước thay cho những kẻ nghèo khó mà có tấm lòng thanh khiết, vì họ sẽ thừa hưởng trái đất này.

1 Hãy nghe đây, hỡi các ngươi là những người tự xưng danh của ta, lời Chúa Thượng Đế của các ngươi phán vậy; vì này, cơn giận của ta đã phừng lên đối với những kẻ phản nghịch, và chúng sẽ biết cánh tay của ta và cơn phẫn nộ của ta, vào ngày ta viếng phạt các quốc gia bằng cơn thịnh nộ.

2 Và kẻ nào không vác thập tự giá của mình và theo ta, cùng tuân giữ các giáo lệnh của ta, thì kẻ đó sẽ không được cứu.

3 Này, ta, là Chúa, truyền lệnh; và kẻ nào không tuân lời thì sẽ bị khai trừ vào đúng kỳ định của ta, sau khi ta đã truyền lệnh và lệnh truyền đó bị vi phạm.

4 Vậy nên, ta, là Chúa, truyền lệnh và hủy bỏ, theo ý ta muốn; và tất cả những điều này sẽ phải rơi lên đầu những kẻ phản nghịch, Chúa phán vậy.

5 Vậy nên, ta hủy bỏ lệnh truyền mà đã được ban cho các tôi tớ Thomas B. Marsh và Ezra Thayre của ta, và ban một lệnh truyền mới cho tôi tớ Thomas của ta là phải lên đường đi gấp đến Missouri, và tôi tớ Selah J. Griffin của ta cũng phải đi với hắn.

6 Vì này, ta hủy bỏ lệnh truyền mà đã được ban cho các tôi tớ Selah J. Griffin và Newel Knight của ta, vì sự cứng cổ của dân ta ở Thompson và sự phản nghịch của họ.

7 Vậy nên, tôi tớ Newel Knight của ta hãy ở lại với họ; và tất cả những ai biết thống hối trước mặt ta và muốn đi thì đều có thể đi, và sẽ được hắn hướng dẫn đến vùng đất ta đã định.

8 Và lại nữa, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, tôi tớ Ezra Thayre của ta phải hối cải tính kiêu ngạo và ích kỷ của hắn và phải tuân giữ lệnh truyền trước kia mà ta đã ban cho hắn về nơi hắn cư ngụ.

9 Và nếu hắn làm điều này thì hắn vẫn còn được chỉ định đi đến đất Missouri, vì sẽ không có sự chia cắt nào được thực hiện trên đất này;

10 Bằng không thì hắn sẽ phải lấy lại số tiền hắn đã đóng góp, và phải rời khỏi nơi này, và phải bị khai trừ khỏi giáo hội của ta, lời Đức Chúa Trời Muôn Quân phán;

11 Và dù rằng trời đất có qua đi, nhưng những lời này sẽ không qua đi mà sẽ được ứng nghiệm.

12 Và nếu tôi tớ Joseph Smith, Jr., của ta cần phải trả số tiền đó, này, ta, là Chúa, sẽ trả lại số tiền đó cho hắn trên đất Missouri, để những người mà hắn nhận được tiền từ họ có thể được ban thưởng một lần nữa tùy theo những điều họ làm;

13 Vì họ sẽ nhận được tùy theo những gì họ làm, tức là những đất đai để thừa hưởng.

14 Này, Chúa đã phán vậy với dân của ta—các ngươi có nhiều điều phải làm và phải hối cải; vì này, tội lỗi các ngươi đã thấu đến ta, và không được dung thứ đâu, vì các ngươi tìm kiếm lời khuyên dạy bằng đường lối riêng của mình.

15 Và tâm hồn các ngươi không được thỏa mãn. Và các ngươi không tuân theo lẽ thật, nhưng lại vui trong sự bất chính.

16 Khốn thay cho các ngươi, là những kẻ giàu có mà không chịu đem tài sản của mình cho những kẻ nghèo khó, vì của cải của các ngươi sẽ hủy hoại linh hồn các ngươi; và đây sẽ là tiếng khóc than của các ngươi vào ngày viếng phạt, và phán xét, và phẫn nộ: Mùa gặt đã qua, mùa hè đã hết, và linh hồn của tôi không được cứu rỗi!

17 Khốn thay cho các ngươi, là những kẻ nghèo khó mà không có tấm lòng đau khổ và không có tâm hồn thống hối, và bụng dạ các ngươi không được thỏa mãn, và tay các ngươi không ngừng lấy của cải của người khác, mắt các ngươi đầy sự tham lam, và không chịu làm việc bằng hai bàn tay mình!

18 Nhưng phước thay cho những kẻ nghèo khó mà có tấm lòng thanh khiết, có tấm lòng đau khổ và tâm hồn thống hối, vì họ sẽ được thấy vương quốc của Thượng Đế đến trong quyền năng và vinh quang lớn lao để giải thoát cho họ; vì những gì béo bổ của thế gian này sẽ là của họ.

19 Vì này, Chúa sẽ đến và sẽ đem theo phần thưởng với Ngài, và Ngài sẽ thưởng cho từng người một, và kẻ nghèo sẽ vui mừng;

20 Và những thế hệ của họ sẽ thừa hưởng trái đất này từ thế hệ này đến thế hệ khác mãi mãi và đời đời. Và giờ đây ta dứt lời nói với các ngươi. Quả thật vậy. A Men.