Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 78


Tiết 78

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith, tại Kirtland, Ohio, ngày 1 tháng Ba năm 1832. Vào ngày đó, Vị Tiên Tri và những người lãnh đạo khác đã nhóm họp lại để thảo luận về công việc của Giáo Hội. Đầu tiên, điều mặc khải này chỉ thị Vị Tiên Tri, Sidney Rigdon, và Newel K. Whitney đi Missouri và tổ chức những nỗ lực buôn bán và xuất bản của Giáo Hội bằng cách lập ra một “công ty” mà sẽ giám sát những nỗ lực này, tạo ra các ngân quỹ cho việc thiết lập Si Ôn và vì lợi ích của người nghèo khó. Công ty này, được gọi là Liên Hiệp Công Ty, được tổ chức vào tháng Tư năm 1832 và giải thể vào năm 1834 (xem tiết 82). Một thời gian nào đó sau khi bị giải thể, dưới sự hướng dẫn của Joseph Smith, cụm từ “công việc của nhà kho cho người nghèo” thay thế “cơ sở buôn bán và xuất bản” trong điều mặc khải này, và từ “tổ chức” thay thế từ “công ty.”

1–4, Các Thánh Hữu cần phải tổ chức và thiết lập một nhà kho; 5–12, Việc sử dụng tài sản của họ một cách khôn ngoan sẽ mang đến sự cứu rỗi; 13–14, Giáo Hội cần phải độc lập khỏi các quyền lực của thế gian; 15–16, Mi Chen (A Đam) phục vụ dưới sự hướng dẫn của Đấng Thánh (Đấng Ky Tô); 17–22, Phước thay cho những người trung thành, vì họ sẽ thừa hưởng tất cả mọi điều.

1 Chúa phán cùng Joseph Smith, Jr., như vầy: Hãy nghe ta, lời Chúa, Thượng Đế của các ngươi phán bảo, là những người được sắc phong chức tư tế thượng phẩm của giáo hội ta, là những người đã cùng nhau quy tụ lại;

2 Và hãy lắng nghe lời khuyên bảo của Đấng đã sắc phong các ngươi từ trên cao, Đấng sẽ nói vào tai các ngươi những lời thông sáng, để sự cứu rỗi có thể đến với các ngươi nhờ công việc mà các ngươi đã trình trước mắt ta, lời Đức Chúa Trời phán vậy.

3 Vì thật vậy, ta nói với các ngươi, thời gian ấy đã đến rồi, và giờ đây đã gần kề; và này, và trông kìa, cần phải có một tổ chức của dân ta, để điều hành và thiết lập những công việc của nhà kho cho những người nghèo trong dân ta, tại đây và tại đất Si Ôn nữa—

4 Một cơ cấu và tổ chức cần phải lâu bền và vĩnh viễn cho giáo hội của ta, để đẩy mạnh chính nghĩa mà các ngươi đã gắn bó cho công cuộc cứu rỗi loài người, và cho vinh quang của Cha của các ngươi ở trên trời;

5 Để các ngươi có thể được bình đẳng trong việc chia sẻ những vật trên trời, phải, và cả những vật dưới thế gian nữa, với mục đích là nhận được những vật trên trời.

6 Vì nếu các ngươi không được bình đẳng về những vật dưới thế gian thì các ngươi không thể bình đẳng trong việc nhận được những vật trên trời được;

7 Vì nếu các ngươi muốn ta ban cho các ngươi một chỗ trên thượng thiên giới, thì các ngươi phải tự chuẩn bị bằng cách làm những điều mà ta đã truyền lệnh cho các ngươi và đòi hỏi ở các ngươi.

8 Và giờ đây, thật vậy, Chúa đã phán vậy, điều cần thiết là tất cả mọi việc phải được thực hiện cho vinh quang của ta, bởi các ngươi là những người đã cùng kết hợp với nhau trong tổ chức này;

9 Hay nói cách khác, tôi tớ Newel K. Whitney của ta và tôi tớ Joseph Smith, Jr., của ta, cùng tôi tớ Sidney Rigdon của ta phải ngồi họp với các thánh hữu ở Si Ôn;

10 Bằng không thì Sa Tan sẽ tìm cách hướng lòng họ lánh xa lẽ thật, khiến họ trở nên mù quáng và không hiểu được những điều đã được chuẩn bị cho họ.

11 Vậy nên, ta ban cho các ngươi một lệnh truyền, phải tự chuẩn bị và tổ chức bằng một sự ràng buộc hay giao ước vĩnh viễn mà không thể bị cắt đứt được.

12 Và kẻ nào bội ước sẽ mất chức vụ cùng vị thế của mình trong giáo hội và sẽ bị giao cho quỷ Sa Tan hành hạ cho đến ngày cứu chuộc.

13 Này, đây là sự chuẩn bị mà qua đó ta chuẩn bị cho các ngươi, và nền móng cùng mẫu mực mà ta ban cho các ngươi, để nhờ đó các ngươi có thể làm tròn các lệnh truyền mà đã được ban cho các ngươi;

14 Để nhờ có sự giúp đỡ của ta, mặc dù hoạn nạn sẽ đổ lên trên các ngươi, nhưng giáo hội có thể đứng được độc lập trên tất cả những vật khác phía dưới thượng thiên giới này;

15 Để cho các ngươi có thể lên tới nơi có mão triều thiên đã được chuẩn bị sẵn cho các ngươi, và được đặt làm người cai trị nhiều vương quốc, lời Đức Chúa Trời phán, Ngài là Đấng Thánh của Si Ôn, là Đấng đã thiết lập những nền móng của A Đam Ôn Đi A Man;

16 Đấng đã chỉ định Mi Chen, hoàng tử của các ngươi, và làm vững chắc đôi chân của hắn, rồi đặt hắn lên cao, và ban cho hắn các chìa khóa cứu rỗi dưới sự khuyên bảo và hướng dẫn của Đấng Thánh, là Đấng không có ngày bắt đầu hay ngày mạng chung.

17 Thật vậy, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, các ngươi là những trẻ thơ, và các ngươi chưa hiểu nổi những phước lành lớn lao biết dường nào mà Đức Chúa Cha có trong tay Ngài, và Ngài đã chuẩn bị cho các ngươi;

18 Và các ngươi không thể chịu đựng nổi mọi điều bây giờ được; tuy nhiên, hãy vui lên, vì ta sẽ hướng dẫn các ngươi đi. Vương quốc là của các ngươi, và phước lành trong đó là của các ngươi, và của cải của sự vĩnh cửu là của các ngươi.

19 Và kẻ nào tiếp nhận mọi điều với lòng biết ơn thì sẽ được làm vinh quang; và những của cải trên thế gian này sẽ được ban thêm cho kẻ ấy, phải, ngay cả gấp trăm lần thêm nữa.

20 Vậy nên, hãy làm những điều mà ta đã truyền lệnh cho các ngươi, lời Đấng Cứu Chuộc các ngươi phán, Ngài là Vị Nam Tử A Man, là Đấng đã chuẩn bị tất cả mọi điều trước khi Ngài đem các ngươi đi;

21 Vì các ngươi thuộc về giáo hội Con Đầu Lòng, và Ngài sẽ đem các ngươi lên trong một đám mây, và chỉ định cho mỗi người phần của mình.

22 Và kẻ nào là người quản lý trung thành và khôn ngoan thì sẽ thừa hưởng được tất cả mọi điều. A Men.