Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 98


Tiết 98

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith, tại Kirtland, Ohio, ngày 6 tháng Tám năm 1833. Điều mặc khải này có được là vì sự ngược đãi các Thánh Hữu ở Missouri. Sự định cư gia tăng của các tín hữu Giáo Hội tại Missouri gây phiền muộn cho một số người định cư khác, là những người cảm thấy bị đe dọa bởi các con số của Các Thánh Hữu, ảnh hưởng chính trị và kinh tế, và những khác biệt văn hóa và tôn giáo. Vào tháng Bảy năm 1833, một đám đông đã phá hủy tài sản Giáo Hội, trét hắc ín và phủ lông hai thánh hữu Giáo Hội, và đòi hỏi các Thánh Hữu phải rời khỏi Hạt Jackson. Mặc dù một số tin tức về những vấn đề ở Missouri chắc chắn đã đến với Vị Tiên Tri ở Kirtland (cách đó khoảng 1450 cây số), nhưng sự trầm trọng của tình thế không thể nào được ông biết đến vào ngày này trừ phi qua sự mặc khải.

1–3, Những nỗi đau khổ của các Thánh Hữu sẽ làm lợi ích cho họ; 4–8, Các Thánh Hữu phải tán trợ luật pháp theo hiến pháp của xứ sở; 9–10, Những người chân thật, khôn ngoan và tốt cần phải được ủng hộ trong các chức vụ trong chính phủ; 11–15, Những ai bỏ mạng sống mình trong chính nghĩa của Chúa sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu; 16–18, Từ bỏ chiến tranh và rao truyền hòa bình; 19–22, Các Thánh Hữu ở Kirtland bị khiển trách và được truyền lệnh phải hối cải; 23–32, Chúa tiết lộ các luật pháp của Ngài về những sự ngược đãi và đau khổ mà dân Ngài bắt buộc phải gánh chịu; 33–38, Chiến tranh được coi là chính đáng chỉ khi nào Chúa truyền lệnh có chiến tranh; 39–48, Các Thánh Hữu phải tha thứ kẻ thù của mình, là những người, nếu biết hối cải, cũng sẽ thoát được sự trả thù của Chúa.

1 Thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, những người bạn của ta, achớ sợ hãi, hãy để cho lòng mình được an ủi; phải, hãy vui mừng luôn luôn và hãy btạ ơn về mọi điều;

2 Trong khi kiên nhẫn atrông đợi Chúa, vì những lời cầu nguyện của các ngươi đã thấu đến tai Chúa Muôn Quân, và được ghi khắc bằng dấu đóng ấn và lời tuyên phán này—Chúa đã thề và ban sắc lệnh rằng những lời cầu nguyện đó sẽ được đáp ứng.

3 Vậy nên, Ngài ban cho các ngươi lời hứa này, với một giao ước không lay chuyển được, rằng những lời cầu nguyện đó sẽ được thực hiện; và tất cả những gì đã làm cho các ngươi phải ađau khổ sẽ hiệp lại làm lợi ích cho các ngươi và cho vinh quang của danh ta, Chúa phán vậy.

4 Và giờ đây, thật vậy ta nói cho các ngươi hay về các luật pháp của xứ sở, ý muốn của ta là dân của ta phải biết làm theo tất cả những điều ta đã truyền lệnh cho họ.

5 aluật pháp đó của xứ sở là luật pháp đúng theo bhiến pháp, và đề cao nguyên tắc tự do bằng cách bảo tồn quyền lợi và đặc ân, là những điều thuộc về toàn thể nhân loại, và chính đáng trước mắt ta.

6 Vậy nên, một khi các ngươi tán trợ luật pháp đó, là luật pháp theo hiến pháp của xứ sở, thì ta là Chúa xem các ngươi và anh em các ngươi trong giáo hội của ta làm điều chính đáng;

7 Và về luật pháp của loài người thì bất cứ điều gì hơn hoặc kém hơn điều này đều do sự tà ác mà ra.

8 Ta là Đức Chúa Trời làm cho các ngươi được atự do, vậy nên, các ngươi thật sự được tự do; và luật pháp cũng làm cho các ngươi được tự do.

9 Tuy nhiên, khi akẻ ác cai trị thì dân chúng rên siết.

10 Vậy nên, phải siêng năng tìm kiếm những người achân thật và khôn ngoan, và các ngươi cần phải ủng hộ những người tốt và những người khôn ngoan; bằng không thì bất cứ điều gì kém hơn những điều này đều do sự tà ác mà ra.

11 Và ta ban cho các ngươi một lệnh truyền là các ngươi phải từ bỏ mọi điều xấu và gắn chặt với mọi điều tốt, cùng sống theo từng alời nói phán ra từ miệng của Thượng Đế.

12 Vì Ngài sẽ aban cho những kẻ trung thành từng hàng chữ một, từng lời chỉ giáo một; và ta sẽ bthử thách và trắc nghiệm các ngươi bằng cách này.

13 Và kẻ nào abỏ mạng sống mình trong chính nghĩa của ta, vì danh ta thì sẽ tìm lại được, ngay cả cuộc sống vĩnh cửu.

14 Vậy nên, chớ asợ kẻ thù của mình, vì ta đã quyết định trong lòng, Chúa phán vậy, là phải bthử thách các ngươi về mọi điều để xem các ngươi có tiếp tục trung thành với giao ước của ta không, ngay cả phải cchết, để các ngươi có thể được xem là xứng đáng.

15 Vì nếu các ngươi không tiếp tục trung thành với giao ước của ta thì các ngươi không xứng đáng cho ta.

16 Vậy nên, hãy atừ bỏ bchiến tranh, và rao truyền chòa bình, và siêng năng tìm cách dlàm cho lòng con cái trở lại cùng cha và lòng cha trở lại cùng con cái;

17 Và lại nữa, lòng anhững người Do Thái trở lại cùng các tiên tri, và lòng các tiên tri trở lại cùng những người Do Thái; kẻo ta sẽ đến lấy sự rủa sả mà đánh toàn thể thế gian này, và rồi mọi xác thịt sẽ bị thiêu hủy trước mắt ta.

18 Chớ để lòng mình bối rối; vì trong nhà Cha ta có anhiều chỗ ở, và ta đã chuẩn bị một chỗ cho các ngươi; và nơi nào Cha ta và ta ở, thì các ngươi cũng sẽ được ở đó.

19 Này, ta, là Chúa, không được hài lòng lắm về nhiều người trong giáo hội tại Kirtland;

20 Vì chúng không từ bỏ tội lỗi, và những lề lối tà ác của chúng, sự kiêu ngạo trong lòng và tính tham lam, cũng như tất cả những điều đáng ghét của chúng, và không tuân theo những lời thông sáng và những lời nói về cuộc sống vĩnh cửu mà ta đã ban cho chúng.

21 Thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, ta, là Chúa, sẽ asửa phạt chúng và sẽ làm bất cứ điều gì ta muốn, nếu chúng không hối cải và tuân hành mọi điều ta đã phán bảo chúng.

22 Và lại nữa, ta nói cho các ngươi hay, nếu các ngươi tuân hành alàm theo bất cứ điều gì ta truyền lệnh cho các ngươi, thì ta, là Chúa, sẽ cất bỏ tất cả cơn phẫn nộ và thịnh nộ ra khỏi các ngươi, và bcác cổng ngục giới sẽ không thắng được các ngươi.

23 Giờ đây, ta nói cho các ngươi biết về gia đình các ngươi—nếu các ngươi, hoặc gia đình các ngươi, bị người ta ađánh một lần mà các ngươi biết kiên nhẫn chịu đựng và không chửi rủa hay tìm cách trả thù, thì các ngươi sẽ được thưởng;

24 Còn nếu các ngươi không kiên nhẫn chịu đựng, thì việc bị ađánh như vậy kể như là đáng cho các ngươi lắm.

25 Và lại nữa, nếu kẻ thù các ngươi đánh các ngươi lần thứ hai, mà các ngươi không chửi rủa kẻ thù các ngươi, và kiên nhẫn chịu đựng, thì phần thưởng của các ngươi sẽ gấp trăm lần hơn.

26 Và lại nữa, nếu kẻ đó đánh các ngươi lần thứ ba, và các ngươi akiên nhẫn chịu đựng, thì phần thưởng của các ngươi sẽ được tăng lên gấp bốn lần.

27 Và ba bằng chứng này sẽ chống lại kẻ thù các ngươi, nếu kẻ đó không hối cải, và sẽ không được xóa bỏ.

28 Và giờ đây, thật vậy ta nói cho các ngươi hay, nếu kẻ thù đó thoát được sự trả thù của ta, và kẻ đó không bị dẫn đến trước mặt ta để bị phán xét, thì các ngươi hãy chắc chắn rằng các ngươi phải acảnh cáo kẻ đó trong danh ta, là kẻ đó không đến tấn công các ngươi nữa hay gia đình hoặc con cháu các ngươi cho đến thế hệ thứ ba và thứ tư.

29 Và rồi, nếu kẻ đó đến tấn công các ngươi hay con cái các ngươi, hoặc con cháu các ngươi cho đến thế hệ thứ ba và thứ tư, thì lúc đó ta sẽ trao kẻ thù của ngươi vào tay ngươi;

30 Và rồi nếu ngươi lại tha cho kẻ đó thì ngươi sẽ được thưởng về sự ngay chính của mình; và luôn cả con cái và con cháu của mình cũng được thưởng, cho đến thế hệ thứ ba và thứ tư.

31 Tuy nhiên, kẻ thù của ngươi ở trong tay ngươi; và nếu ngươi biết thưởng cho kẻ đó tùy theo việc làm của hắn, thì ngươi sẽ được coi là chính đáng; nếu kẻ đó đã tìm kiếm mạng sống của ngươi, và mạng sống của ngươi bị hiểm nguy vì hắn, thì kẻ thù ở trong tay ngươi, và ngươi được coi là chính đáng.

32 Này, đây là luật pháp mà ta đã ban cho tôi tớ Nê Phi của ta, và cho acác tổ phụ của ngươi là Giô Sép, và Gia Cốp, và Y Sác và Áp Ra Ham, cùng tất cả các tiên tri và các sứ đồ của ta ngày xưa.

33 Và lại nữa, đây là aluật pháp ta đã ban cho các dân thời xưa của ta, rằng họ không được gây chiến với bất cứ quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ hay dân tộc nào, trừ phi ta, là Chúa, truyền lệnh cho họ.

34 Và nếu có quốc gia, sắc ngữ hay dân tộc nào tuyên chiến với họ thì trước hết họ phải dựng lên lá cờ ahòa bình cho dân tộc, quốc gia hay sắc ngữ đó thấy;

35 Và nếu dân tộc đó không chấp nhận đề nghị cầu hòa, cả lần thứ hai và thứ ba, thì họ phải đem những bằng chứng này tới trước mặt Chúa;

36 Lúc đó, ta là Chúa sẽ ban cho họ một lệnh truyền, và cho họ là chính đáng khi họ ra gây chiến với quốc gia, sắc ngữ hay dân tộc ấy.

37 Và ta, là Chúa, sẽ ađánh những trận chiến của họ, cùng những trận chiến của con cái và con cháu họ, cho đến khi họ tự trả thù được tất cả kẻ thù của mình, cho đến thế hệ thứ ba và thứ tư.

38 Này, đây là một mẫu mực cho tất cả mọi dân tộc, để được biện minh trước mặt ta, lời Chúa Thượng Đế của các ngươi phán vậy.

39 Và lại nữa, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, nếu sau khi kẻ thù các ngươi tấn công lần thứ nhất mà kẻ đó hối cải và đến cùng các ngươi để xin các ngươi tha thứ thì các ngươi phải tha thứ cho kẻ đó, và chớ giữ việc ấy làm bằng chứng chống lại kẻ thù các ngươi nữa—

40 Và lần thứ hai, lần thứ ba cũng vậy; và cứ mỗi lần kẻ thù của ngươi biết hối cải về lỗi lầm mà kẻ đó đã xúc phạm tới ngươi, thì ngươi phải atha thứ cho kẻ đó đến bảy mươi lần bảy.

41 Và nếu kẻ đó xúc phạm tới ngươi và không hối cải lần thứ nhất, tuy nhiên, ngươi phải tha thứ cho kẻ đó.

42 Và nếu kẻ đó xúc phạm tới ngươi lần thứ hai, và không hối cải, thì ngươi cũng vẫn phải tha thứ cho kẻ đó.

43 Và nếu kẻ đó xúc phạm tới ngươi lần thứ ba, và không hối cải, ngươi cũng phải tha thứ cho kẻ đó.

44 Nhưng nếu kẻ đó xúc phạm tới ngươi lần thứ tư thì ngươi không được tha thứ kẻ đó nữa, mà trái lại phải đem những bằng chứng này đến trước mặt Chúa; và những bằng chứng này sẽ không được xóa bỏ cho đến khi nào kẻ đó biết hối cải và trả lại cho ngươi gấp bốn lần về tất cả những điều mà kẻ đó đã xúc phạm tới ngươi.

45 Và nếu kẻ đó làm được như vậy, thì ngươi hãy hết lòng tha thứ cho kẻ đó; còn nếu kẻ đó không làm như vậy thì ta là Chúa sẽ atrả thù kẻ đó cho ngươi gấp trăm lần;

46 Và trả thù con cái và con cháu của những kẻ nào thù ghét ta, cho đến athế hệ thứ ba và thứ tư.

47 Nhưng nếu các con cái đó hoặc các con cháu đó hối cải và biết aquay về với Chúa Thượng Đế của chúng với tất cả tấm lòng, năng lực, tâm trí và sức mạnh của mình, cùng trả lại gấp bốn lần những điều mà chúng đã phạm, hay cha chúng đã phạm hoặc các tổ phụ của chúng đã phạm, thì ngươi phải cất bỏ cơn phẫn nộ của mình;

48 asự trả thù sẽ không đến với chúng nữa, Chúa Thượng Đế của ngươi phán vậy, và những lỗi lầm của chúng sẽ không bao giờ bị đem đến trước mặt Chúa để làm bằng chứng chống lại chúng nữa. A Men.