Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 67


Tiết 67

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith, tại Hiram, Ohio, vào đầu tháng Mười Một năm 1831. Việc này xảy ra vào dịp có một đại hội đặc biệt, và việc xuất bản các điều mặc khải mà đã nhận được từ Chúa qua Vị Tiên Tri đã được nghiên cứu và hành động theo (xem tiêu đề của tiết 1). William W. Phelps gần đây đã thiết lập máy in của Giáo Hội tại Independence, Missouri. Đại hội quyết định xuất bản những điều mặc khải trong Book of Commandments (Sách Giáo Lệnh) và in 10.000 quyển (nhưng vì những khó khăn không lường trước được nên sau đó giảm xuống còn 3.000 quyển). Nhiều nam tín hữu đã long trọng làm chứng rằng những điều mặc khải mà lúc đó được thu thập để xuất bản quả thật là chân thật, như được làm chứng bởi Đức Thánh Linh là Đấng đã được ban cho họ. Lịch sử của Joseph Smith ghi chép rằng sau điều mặc khải được gọi là tiết 1 đã được tiếp nhận, có một số lời phê bình về ngôn ngữ dùng trong những điều mặc khải. Điều mặc khải này đã đi theo sau.

1–3, Chúa nghe những lời cầu nguyện và chăm sóc các anh cả của Ngài; 4–9, Ngài thách thức kẻ khôn ngoan nhất bắt chước viết ra một điều mặc khải ít quan trọng nhất trong các điều mặc khải của Ngài; 10–14, Các anh cả trung thành sẽ được Thánh Linh biến hóa và thấy được mặt của Thượng Đế.

1 Này, hãy nghe đây, hỡi các ngươi là anhững anh cả của giáo hội ta, là những người đã quy tụ lại với nhau, những lời cầu nguyện của các ngươi ta đã nghe, và lòng các ngươi ta đã hiểu rõ, và những ước muốn của các ngươi đã đến trước mặt ta.

2 Này, và trông kìa, amắt ta đang nhìn xuống các ngươi, và trời đất đều ở trong tay ta, và các của cải của sự vĩnh cửu đều là của ta ban ra.

3 Các ngươi đã cố gắng tin rằng các ngươi sẽ nhận được phước lành mà đã được đề nghị cho các ngươi; nhưng này, thật vậy, ta nói cho ngươi hay, trong lòng các ngươi có asự sợ hãi, và thật vậy, đó là lý do tại sao các ngươi không nhận được.

4 Và giờ đây, ta, là Chúa, ban cho các ngươi một alời chứng về lẽ thật của các giáo lệnh này mà nó đang nằm trước mắt các ngươi đây.

5 Mắt các ngươi đã chăm chú vào tôi tớ Joseph Smith, Jr., của ta, và các ngươi đã biết angôn ngữ của hắn, và những khuyết điểm của hắn các ngươi cũng biết; và trong thâm tâm các ngươi đã tìm kiếm kiến thức để các ngươi có thể diễn tả hay hơn ngôn ngữ của hắn; điều này các ngươi cũng biết.

6 Giờ đây, các ngươi hãy tìm kiếm trong Sách Giáo Lệnh, ngay cả một giáo lệnh ít quan trọng nhất trong số những giáo lệnh đó, rồi hãy chỉ định một người akhôn ngoan nhất trong số các ngươi;

7 Hoặc, nếu có kẻ nào trong số các ngươi có thể viết một câu giống như vậy, thì lúc đó các ngươi chính đáng nói rằng các ngươi không biết những giáo lệnh đó là chân chính;

8 Còn nếu các ngươi không thể viết một câu giống như vậy, thì các ngươi bị kết tội nếu các ngươi không alàm chứng rằng những giáo lệnh đó là chân chính.

9 Vì các ngươi đã biết rằng không có gì bất chính trong những điều đó, và những gì angay chính đều đến từ trên cao, từ Cha bánh sáng mà xuống.

10 Và lại nữa, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, đó là đặc ân của các ngươi, và là một lời hứa ta ban cho các ngươi là những người đã được sắc phong vào giáo vụ này, rằng nếu các ngươi dứt bỏ được anhững sự ganh tịbsợ hãi, và biết chạ mình trước mắt ta, vì các ngươi chưa đủ khiêm nhường, thì dbức màn che sẽ được xé ra và các ngươi sẽ etrông thấy được ta và hiểu rằng ta hằng sống—không phải bằng trí óc trần tục hay thiên nhiên mà bằng trí óc thuộc linh.

11 Vì chưa aai từng được trông thấy Thượng Đế khi còn trong xác thịt, trừ phi được Thánh Linh của Thượng Đế biến hóa.

12 Cũng không một angười thiên nhiên nào, hay người có trí óc trần tục nào, có thể đương nổi sự hiện diện của Thượng Đế.

13 Hiện giờ các ngươi không thể đương nổi sự hiện diện của Thượng Đế, và cũng không thể đương nổi sự phù trợ của các thiên sứ nữa; vậy nên, hãy tiếp tục akiên nhẫn cho đến khi nào các ngươi được btoàn hảo.

14 Các ngươi chớ nhụt chí; và khi nào các ngươi axứng đáng, vào kỳ định của ta, thì các ngươi sẽ thấy và biết được điều mà đã được truyền giao cho các ngươi qua tay tôi tớ Joseph Smith, Jr., của ta. A Men.