Phần Giúp Đỡ Học Tập
Xứng Đáng
trước đây kế tiếp

Xứng Đáng

Sống ngay chính và được thừa nhận dưới mắt của Thượng Đế và các vị lãnh đạo do Ngài chỉ định.