Thánh Thư
Tuyên Ngôn Chính Thức 2


Tuyên Ngôn Chính Thức 2

Sách Mặc Môn dạy rằng “tất cả mọi người đều như nhau trước mặt Thượng Đế,” bao gồm “da đen và da trắng, nô lệ và tự do, nam và nữ” (2 Nê Phi 26:33). Trong suốt lịch sử của Giáo Hội, những người thuộc mọi chủng tộc và dân tộc ở nhiều nước đã chịu phép báp têm và đã sống với tư cách là các tín hữu trung tín của Giáo Hội. Trong suốt cuộc đời của Joseph Smith, một vài nam tín hữu da đen của Giáo Hội đã được sắc phong chức tư tế. Lúc ban đầu trong lịch sử của Giáo Hội, các vị lãnh đạo Giáo Hội ngừng truyền giao chức tư tế cho những người nam da đen gốc Châu Phi. Hồ sơ Giáo Hội không cho thấy những sự hiểu biết rõ ràng nào về nguồn gốc của sự thực hành này. Các vị lãnh đạo Giáo Hội tin rằng một sự mặc khải từ Thượng Đế là cần thiết để thay đổi việc thực hành này và thành tâm tìm kiếm sự hướng dẫn. Điều mặc khải đã đến với Chủ Tịch Giáo Hội Spencer W. Kimball và đã được xác nhận cho các vị lãnh đạo khác của Giáo Hội trong Đền Thờ Salt Lake vào ngày 1 tháng Sáu năm 1978. Điều mặc khải này đã loại bỏ tất cả các hạn chế về chủng tộc mà đã từng áp dụng cho chức tư tế.

Đối Với Những Ai Lưu Tâm Đến:

Vào ngày 30 tháng Chín năm 1978, tại Đại Hội Trung Ương Bán Niên kỳ thứ 148 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, những lời sau đây đã được Chủ Tịch N. Eldon Tanner, Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn Giáo Hội trình bày:

Vào đầu tháng Sáu năm nay, Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn loan báo rằng Chủ Tịch Spencer W. Kimball đã nhận được mặc khải về việc nới rộng chức phẩm tư tế và các phước lành đền thờ cho tất cả các nam tín hữu xứng đáng của Giáo Hội. Chủ Tịch Kimball yêu cầu tôi thông báo cho đại hội biết rằng sau khi ông nhận được mặc khải này, là điều đã đến với ông sau nhiều giờ suy ngẫm và cầu nguyện trong những căn phòng thiêng liêng của đền thờ thánh, ông đã trình bày điều mặc khải này cho các cố vấn của ông, họ đã chấp nhận và tán thành. Kế đó điều mặc khải này được trình bày cho Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, và nhóm túc số này đã đồng thanh chấp thuận, và sau được trình bày cho tất cả các Vị Thẩm Quyền Trung Ương, họ cũng đã đồng thanh chấp thuận.

Chủ Tịch Kimball yêu cầu tôi giờ đây đọc bức thư này:

Ngày 8 tháng Sáu năm 1978

Kính gửi tất cả các chức sắc tư tế trung ương và địa phương của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô trên toàn thể thế giới:

Các Anh Em thân mến:

Trong khi chứng kiến sự bành trướng công việc của Chúa trên thế gian, chúng tôi tri ân dân chúng tại nhiều quốc gia đã đáp ứng sứ điệp của phúc âm phục hồi, và đã gia nhập Giáo Hội càng ngày càng đông đảo. Đối lại, điều này đã gợi lòng ao ước của chúng tôi muốn dành cho mọi tín hữu xứng đáng của Giáo Hội tất cả những đặc quyền và phước lành mà phúc âm đem lại.

Ý thức được những điều do các vị tiên tri và các vị chủ tịch Giáo Hội, là những người đã đi trước chúng ta, đã hứa rằng tại một thời điểm nào đó, trong kế hoạch vĩnh cửu của Thượng Đế, tất cả những người anh em xứng đáng của chúng ta đều có thể nhận được chức tư tế, và chứng kiến lòng trung thành của những người mà chức tư tế đã bị giữ lại, chúng tôi đã nhân danh những người này, những người anh em trung thành của chúng ta, bỏ ra nhiều giờ trong Căn Phòng Thượng của Đền Thờ để thiết tha cầu khẩn Chúa ban cho sự soi dẫn thiêng liêng này.

Ngài đã nghe những lời cầu nguyện của chúng tôi, và bằng mặc khải, Ngài đã xác nhận rằng cái ngày được hứa từ lâu đã tới khi mà mỗi người nam trung thành và xứng đáng trong Giáo Hội đều có thể nhận được thánh chức tư tế, với quyền năng sử dụng thẩm quyền thiêng liêng của chức tư tế, và thụ hưởng cùng những người thân yêu của mình mọi phước lành đến từ chức tư tế, kể cả những phước lành của đền thờ. Vậy nên, tất cả mọi nam tín hữu xứng đáng của Giáo Hội, không phân biệt màu da hay chủng tộc, đều có thể được sắc phong chức tư tế. Các vị lãnh đạo chức tư tế được chỉ thị phải tuân theo chính sách phỏng vấn kỹ tất cả những người được đề nghị sắc phong Chức Tư Tế A Rôn hay Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc để bảo đảm rằng họ hội đủ những tiêu chuẩn quy định về sự xứng đáng.

Chúng tôi xin nghiêm chỉnh tuyên bố rằng giờ đây Chúa đã tỏ ý muốn của Ngài trong việc ban phước lành cho tất cả con cái của Ngài trên khắp thế gian, là những người biết lắng nghe tiếng nói của các tôi tớ có thẩm quyền của Ngài, và chuẩn bị bản thân để nhận được mọi phước lành của phúc âm.

Thân ái,

Spencer W. Kimball

N. Eldon Tanner

Marion G. Romney

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn

Thừa nhận Spencer W. Kimball là vị tiên tri, tiên kiến, mặc khải và chủ tịch Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng tôi đề nghị rằng chúng ta, với tư cách là một hội đoàn lập hiến, chấp nhận điều mặc khải này là lời và ý muốn của Chúa. Tất cả những ai đồng ý xin biểu lộ bằng cách giơ cao tay phải lên. Ai phản đối xin cho biết bằng dấu hiệu như vậy.

Mọi người nhất trí biểu quyết tán trợ kiến nghị nói trên.

Salt Lake City, Utah, ngày 30 tháng Chín năm 1978.