Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 14


Tiết 14

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith cho David Whitmer tại Fayette, New York, tháng Sáu năm 1829. Gia đình Whitmer đã trở nên rất quan tâm đến việc phiên dịch Sách Mặc Môn. Vị Tiên Tri ở chung với gia đình Peter Whitmer Sr. Ông ở đó cho đến khi hoàn tất việc phiên dịch và bản quyền của cuốn sách sắp ra đời được bảo đảm. Ba người con trai của gia đình Whitmer, mỗi người đều đã nhận được một chứng ngôn về sự xác thật của công việc này, đã trở nên hết sức quan tâm đến bổn phận của cá nhân mình. Điều mặc khải này và hai điều mặc khải kế tiếp (các tiết 1516) được ban ra qua hai viên đá U Rim và Thu Mim để đáp ứng lời cầu vấn. Sau này David Whitmer trở thành một trong Ba Nhân Chứng của Sách Mặc Môn.

1–6, Những người làm việc trong vườn nho sẽ được cứu rỗi; 7–8, Cuộc sống vĩnh cửu là ân tứ lớn lao nhất trong các ân tứ của Thượng Đế; 9–11, Đấng Ky Tô sáng tạo trời đất.

1 aMột công việc vĩ đại và kỳ diệu sắp đến với con cái loài người.

2 Này, ta là Thượng Đế; hãy chú tâm nghe lời nói của ta, là lời sống và mãnh lực, sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi, có thể phân chia cả khớp lẫn tủy; vậy hãy chú tâm nghe lời nói của ta.

3 Này, cánh đồng đã trắng xóa để gặt; vậy kẻ nào muốn gặt thì hãy để cho kẻ đó đưa lưỡi hái của mình vào với năng lực của mình, và hãy gặt khi ngày đang còn, để hắn có thể tích lũy cho linh hồn mình được sự cứu rỗi vĩnh viễn trong vương quốc của Thượng Đế.

4 Phải, kẻ nào muốn đưa lưỡi hái của mình vào để gặt thì kẻ ấy sẽ được Thượng Đế kêu gọi.

5 Vậy nên, nếu ngươi cầu xin ta thì ngươi sẽ được; nếu ngươi gõ cửa thì cửa sẽ mở cho ngươi.

6 Hãy tìm cách phổ biến và thiết lập Si Ôn của ta. Hãy tuân giữ các giáo lệnh của ta trong mọi sự việc.

7 Và nếu ngươi atuân giữ các giáo lệnh của ta và bkiên trì đến cùng thì ngươi sẽ có được ccuộc sống vĩnh cửu, là ân tứ lớn lao nhất trong tất cả mọi ân tứ của Thượng Đế.

8 Và chuyện rằng, nếu ngươi cầu xin Đức Chúa Cha trong danh ta, với đức tin tin tưởng, thì ngươi sẽ nhận được aĐức Thánh Linh, là Đấng ban ra lời nói, để ngươi có thể đứng làm bnhân chứng về những điều ngươi sẽ cnghe và thấy, và cũng để cho ngươi có thể rao truyền sự hối cải cho thế hệ này.

9 Này, ta là aGiê Su Ky Tô, bCon của cThượng Đế hằng sống, là Đấng dsáng tạo trời eđất, là gsự sáng không thể nào bị che khuất trong hbóng tối được.

10 Vậy nên, ta phải mang lại phúc âm atrọn vẹn của ta từ bDân Ngoại đến cho gia tộc Y Sơ Ra Ên.

11 Và này, ngươi là David, và ngươi được kêu gọi để giúp đỡ; nếu ngươi làm được điều này, và trung thành, thì ngươi sẽ được ban cho phước lành cả về tinh thần lẫn vật chất, và phần thưởng của ngươi sẽ lớn lao xiết bao. A Men.