Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 21


Tiết 21

Điều mặc khải ban cho Tiên Tri Joseph Smith tại Fayette, New York, ngày 6 tháng Tư năm 1830. Điều mặc khải này được ban vào lúc tổ chức Giáo Hội, vào ngày nói trên, tại nhà của Peter Whitmer Sr. Sáu người, đã được báp têm từ trước, đã tham dự buổi họp. Bằng cách đồng thanh biểu quyết, những người này đã bày tỏ lòng mong muốn và sự quyết tâm tổ chức Giáo Hội theo lệnh truyền của Thượng Đế (xem tiết 20). Họ cũng biểu quyết chấp thuận và tán trợ Joseph Smith Jr. và Oliver Cowdery là các chức sắc chủ tọa của Giáo Hội. Qua phép đặt tay, Joseph sắc phong cho Oliver làm anh cả của Giáo Hội, và cũng tương tự như vậy, Oliver sắc phong cho Joseph. Sau khi ban phước lành Tiệc Thánh, Joseph và Oliver đặt tay lên những người tham dự từng người một để ban truyền Đức Thánh Linh và để xác nhận mỗi người là tín hữu của Giáo Hội.

1–3, Joseph Smith được kêu gọi làm người tiên kiến, người phiên dịch, tiên tri, sứ đồ và anh cả; 4–8, Lời của hắn sẽ hướng dẫn chính nghĩa Si Ôn; 9–12, Các Thánh Hữu sẽ tin những lời của hắn khi hắn nói nhờ bởi Đấng An Ủi.

1 Này, một abiên sử phải được lưu giữ giữa các ngươi; và trong biên sử đó ngươi sẽ được gọi là bngười tiên kiến, người phiên dịch, tiên tri, csứ đồ của Chúa Giê Su Ky Tô, là anh cả của giáo hội qua thánh ý của Thượng Đế Đức Chúa Cha, và ân điển của Chúa Giê Su Ky Tô của các ngươi;

2 Là người được Đức Thánh Linh asoi dẫn để đặt nền tảng của giáo hội và xây dựng giáo hội cho sự lợi ích của đức tin thiêng liêng nhất.

3 aGiáo Hội đã được btổ chức và thành lập vào tháng thứ tư, ngày sáu của tháng được gọi là tháng Tư, năm một ngàn tám trăm ba mươi kể từ khi Chúa Giáng Sinh.

4 Vậy nên, các ngươi, nghĩa là giáo hội, phải chú tâm vào tất cả anhững lời nói của hắn cùng những giáo lệnh mà hắn sẽ ban ra cho các ngươi khi hắn tiếp nhận được, khi bước đi trong bsự thánh thiện trước mặt ta;

5 Vì vậy các ngươi phải tiếp nhận alời nói của hắn với tất cả lòng kiên nhẫn và đức tin, chẳng khác chi lời nói ấy phát ra từ chính miệng ta.

6 Nếu làm được những điều này thì acác cổng ngục giới sẽ không thắng được các ngươi; phải, và Đức Chúa Trời sẽ đánh tan quyền năng của bbóng tối ra khỏi các ngươi và khiến cho các tầng trời sẽ crung chuyển vì lợi ích của các ngươi và vì dvinh quang của danh Ngài.

7 Vì Đức Chúa Trời đã phán như vầy: Ta đã soi dẫn hắn để xây dựng chính nghĩa aSi Ôn trong quyền năng lớn lao để làm điều thiện, và ta biết sự cần mẫn của hắn, và ta đã nghe lời cầu nguyện của hắn.

8 Phải, ta đã thấy hắn khóc vì Si Ôn, và ta sẽ khiến hắn không còn phải than khóc vì Si Ôn nữa, vì đã tới ngày hắn vui mừng vì tội lỗi của hắn đã được axá miễn và được cho thấy rằng ta đã ban phước lành cho những việc làm của hắn.

9 Vì này, ta sẽ aban phước lành lớn lao cho những ai làm việc trong bvườn nho của ta, và họ sẽ tin vào những lời nói của hắn, là những lời ta ban cho hắn qua cĐấng An Ủi để dbiểu lộ rằng Chúa Giê Su đã bị enhững kẻ đầy tội lỗi gđóng đinh trên thập tự giá vì tội lỗi của hthế gian, phải, để xá miễn tội lỗi cho những itâm hồn thống hối.

10 Vậy nên điều cần thiết đối với ta là hắn phải được ngươi asắc phong, hỡi Oliver Cowdery, sứ đồ của ta;

11 Vì đây là một giáo lễ cho ngươi, mà qua đó ngươi là một anh cả dưới tay hắn, vì hắn là anh cả athứ nhất ở trên ngươi, để ngươi có thể trở thành một anh cả của giáo hội này của Đấng Ky Tô, là giáo hội mang danh ta—

12 Và là người thuyết giáo đầu tiên của giáo hội này để thuyết giáo cho giáo dân và cho cả thế gian, phải, cho cả người Dân Ngoại; phải, và Đức Chúa Trời đã phán như vầy: Trông kìa, trông kìa, cả cho angười Do Thái nữa. A Men.