Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 118


Tiết 118

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith, tại Far West, Missouri, ngày 8 tháng Bảy năm 1838, để đáp lại lời cầu khẩn: “Lạy Chúa, xin Ngài cho chúng con biết ý muốn của Ngài về Mười Hai Vị.”

1–3, Chúa sẽ cấp dưỡng cho các gia đình của Mười Hai Vị; 4–6, Những chỗ trống trong Mười Hai Vị được bổ khuyết.

1 Thật vậy, Chúa đã phán như vầy: Hãy tổ chức ngay một đại hội; hãy tổ chức Mười Hai người; và hãy chỉ định người lên athay thế cho những kẻ bị sa ngã.

2 Hãy để tôi tớ aThomas của ta ở lại đất Si Ôn một thời gian để xuất bản lời của ta.

3 Hãy để cho số còn lại đi thuyết giảng phúc âm kể từ lúc đó, và nếu họ làm điều này với tất cả sự khiêm tốn trong lòng, một cách nhu mì và akhiêm nhường, và bnhịn nhục, thì ta, là Chúa, sẽ ban cho họ một lời hứa là ta sẽ cấp dưỡng cho gia đình họ; và một cánh cửa đầy hiệu năng sẽ mở ra cho họ từ đây về sau.

4 Và đến mùa xuân sang năm, hãy để họ lên đường vượt biển cả, và tại đó truyền bá phúc âm của ta, là phúc âm trọn vẹn, và làm chứng về danh ta.

5 Hãy để cho họ từ giã các thánh hữu của ta trong thành phố Far West, vào ngày hai mươi sáu tháng Tư tới, tại nơi sẽ xây cất ngôi nhà của ta, lời Chúa phán.

6 Hãy để cho tôi tớ John Taylor của ta, và tôi tớ John E. Page của ta, và luôn cả tôi tớ Wilford Woodruff của ta, và luôn cả tôi tớ Willard Richards của ta, được chỉ định lên thay thế những kẻ đã sa ngã, và họ phải được thông báo chính thức về chức vụ mình được chỉ định.