Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 74


Tiết 74

Điều mặc khải ban cho Tiên Tri Joseph Smith, tại Hạt Wayne, New York, năm 1830. Ngay cả trước khi tổ chức Giáo Hội, các câu hỏi đã phát sinh về cách thức làm phép báp têm thích hợp, dẫn đến việc Vị Tiên Tri tìm kiếm các câu trả lời về vấn đề này. Lịch sử của Joseph Smith nói rằng điều mặc khải này là lời giải thích về 1 Cô Rinh Tô 7:14, một câu thánh thư mà đã thường được sử dụng để biện minh cho phép báp têm của trẻ sơ sinh.

1–5, Phao Lô khuyên nhủ giáo hội ở thời ông không nên tuân giữ luật pháp Môi Se; 6–7, Trẻ thơ thì thánh thiện và được thánh hóa qua Sự Chuộc Tội.

1 Bởi vì người chồng akhông có lòng tin thì được thánh hóa nhờ người vợ, và người vợ không có lòng tin thì được thánh hóa nhờ người chồng; bằng chẳng vậy con cái các người nên chẳng sạch, song nay đều là thánh thiện.

2 Giờ đây, vào thời các vị sứ đồ đã có luật cắt bì trong toàn thể dân Do Thái là những người chẳng tin vào phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

3 Và chuyện rằng, trong dân chúng đã nổi lên một asự tranh chấp lớn lao về luật bcắt bì, vì người chồng không tin muốn con cái mình phải được cắt bì và tuân theo cluật pháp Môi Se, là luật pháp đã được làm trọn.

4 Và chuyện rằng, những trẻ con, được nuôi nấng theo luật pháp Môi Se, đều chú tâm vào anhững truyền thống của tổ phụ chúng và không tin phúc âm của Đấng Ky Tô, qua việc này chúng đã trở nên không thánh thiện.

5 Vậy nên, bởi lý do này vị sứ đồ đã viết thơ cho giáo hội và ban cho họ một lệnh truyền, không phải từ Chúa, mà từ chính sứ đồ này, rằng một người có lòng tin không được akết hợp với một người không tin; ngoại trừ bluật pháp Môi Se được hủy bỏ giữa họ,

6 Để cho con cái họ có thể tiếp tục không phải bị cắt bì; và để cho truyền thống cho rằng trẻ con không thánh thiện có thể được hủy bỏ; vì đó là truyền thống tồn tại trong dân Do Thái;

7 Nhưng atrẻ con thì bthánh thiện, bởi vì chúng được cthánh hóa qua dsự chuộc tội của Chúa Giê Su Ky Tô; và đây là điều các câu thánh thư này muốn nói.