Phần Giúp Đỡ Học Tập
Hôn Nhân


Hôn Nhân

Giao ước hay khế ước hợp pháp giữa một người nam và một người nữ ràng buộc họ làm chồng vợ với nhau. Thượng Đế thiết lập hôn nhân (GLGƯ 49:15).

Giao ước mới và vĩnh viễn về hôn nhân

Hôn nhân được thực hiện theo luật pháp phúc âm và thánh chức tư tế là cho cuộc sống trần thế và cho thời vĩnh cửu. Do đó những người nam và người nữ xứng đáng được gắn bó trong lễ kết hôn trong đền thờ có thể tiếp tục là chồng vợ suốt vĩnh cửu.

Hôn nhân không đồng tín ngưỡng

Cuộc hôn nhân giữa một người nam và một người nữ có những tín ngưỡng và thực hành tôn giáo khác biệt.

Đa hôn

Sự kết hôn của một người chồng với hai hay nhiều người vợ đang sống. Người đàn ông chỉ được phép có một vợ mà thôi, trừ phi Chúa truyền lệnh khác hơn bằng sự mặc khải (GCốp 2:27–30). Qua sự mặc khải, tục đa hôn đã được thực hành trong thời đại Cựu Ước và trong những ngày đầu của Giáo Hội phục hồi qua sự hướng dẫn của vị tiên tri được nắm giữ các chìa khóa chức tư tế (GLGƯ 132:34–40, 45). Tập tục này không còn được thực hành trong Giáo Hội nữa (TNCT 1); ngày nay, việc có hơn một vợ không phù hợp với tư cách làm một tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.