Tiên Kiến, Vị
    Footnotes
    Theme

    Tiên Kiến, Vị

    Một người được Thượng Đế cho phép nhìn thấy được bằng con mắt thuộc linh những điều mà Thượng Đế đã giấu kín thế gian (MôiSe 6:35–38). Ông là vị mặc khải và vị tiên tri (MôSiA 8:13–16). Trong Sách Mặc Môn, Am Môn giảng dạy rằng chỉ có vị tiên kiến mới có thể dùng được các dụng cụ phiên dịch đặc biệt, hay gọi là U Rim và Thu Mim (MôSiA 8:13; 28:16). Một vị tiên kiến biết được quá khứ, hiện tại và tương lai. Thời xưa, vị tiên tri thường được gọi là vị tiên kiến (1 SMÊn 9:9; 2 SMÊn 24:11).

    Joseph Smith là vị tiên kiến vĩ đại của những ngày sau (GLGƯ 21:1; 135:3). Ngoài ra, Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Hội Đồng Mười Hai Vị Sứ Đồ cũng được tán trợ là các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải.