Phần Giúp Đỡ Học Tập
Trách Nhiệm


Trách Nhiệm

Chúa đã phán rằng tất cả mọi người đều có trách nhiệm về những động lực, thái độ, lòng ham muốn và hành động của mình.

Tuổi hiểu biết trách nhiệm là tuổi mà trẻ con được xem như là chúng biết trách nhiệm về những hành động của chúng và có khả năng phạm tội và hối cải.

In