Cải Đạo, Cải Hóa
    Footnotes
    Theme

    Cải Đạo, Cải Hóa

    Sự thay đổi tín ngưỡng, tấm lòng, và cuộc sống của một người để chấp nhận và làm theo ý muốn của Thượng Đế (CVCSĐ 3:19).

    Sự cải đạo gồm có sự quyết định chín chắn để từ bỏ những thói quen cũ của mình và thay đổi để trở thành một môn đồ của Đấng Ky Tô. Sự hối cải, phép báp têm để được xá miễn tội lỗi, tiếp nhận Đức Thánh Linh qua phép đặt tay và tiếp tục đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô là những điều làm cho sự cải đạo hoàn toàn. Một con người thiên nhiên sẽ được thay đổi thành một con người mới được thánh hóa và thanh khiết, được tái sinh trong Chúa Giê Su Ky Tô (2 CRTô 5:17; MôSiA 3:19).