Phúc Âm, Các Sách
  Footnotes
  Theme

  Phúc Âm, Các Sách

  Bốn biên sử hay chứng thư về cuộc sống trần thế của Chúa Giê Su và những sự việc xảy ra thuộc giáo vụ của Ngài nằm trong bốn cuốn sách đầu tiên của Tân Ước. Do Ma Thi Ơ, Mác, Lu Ca và Giăng viết ra, đây là những lời chứng được ghi chép về cuộc đời của Đấng Ky Tô. Sách 3 Nê Phi trong Sách Mặc Môn cũng tương tự trong nhiều phương diện với bốn sách Phúc Âm này của Tân Ước.

  Các cuốn sách trong Tân Ước nguyên thủy được viết bằng tiếng Hy Lạp. Chữ phúc âm trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “tin lành”. Tin lành là Chúa Giê Su Ky Tô đã thực hiện được sự chuộc tội để có thể cứu chuộc tất cả nhân loại khỏi sự chết và tưởng thưởng mỗi cá nhân tùy theo những việc làm của người ấy (Giăng 3:16; RôMa 5:10–11; 2 NêPhi 9:26; AnMa 34:9; GLGƯ 76:69).

  Xem thêm Sự Hòa Hợp của Các Sách Phúc Âm trong phụ lục