Phần Giúp Đỡ Học Tập
Thánh Thiện, Sự
trước đây kế tiếp

Thánh Thiện, Sự

Sự hoàn hảo tinh thần và đạo đức. Sự thánh thiện ám chỉ đến sự thanh khiết của tấm lòng và ý định của một người.