Thầy Tư Tế, Chức Tư Tế A Rôn
    Footnotes
    Theme

    Thầy Tư Tế, Chức Tư Tế A Rôn

    Một chức phẩm trong Chức Tư Tế A Rôn. Thời xưa, chức phẩm cao nhất trong Chức Tư Tế Lê Vi chỉ do A Rôn và các con cháu của ông nắm giữ mà thôi. Khi Đấng Ky Tô làm tròn luật pháp Môi Se, sự giới hạn này đã được cất bỏ.