Phép Đặt Tay
    Footnotes
    Theme

    Phép Đặt Tay

    Hành động đặt tay lên đầu một người là một phần của giáo lễ chức tư tế. Nhiều giáo lễ chức tư tế được thực hiện bởi phép đặt tay, chẳng hạn như các lễ sắc phong, ban phước lành, làm lễ cho người bệnh, xác nhận tín đồ Giáo Hội, và truyền giao Đức Thánh Linh.