Túc Số, Nhóm
    Footnotes
    Theme

    Túc Số, Nhóm

    Chữ nhóm túc số có thể được dùng trong hai cách: (1) Một nhóm người được quy định nắm giữ cùng một chức phẩm trong chức tư tế. (2) Đa số, hay tối thiểu con số thành viên trong một nhóm chức tư tế phải có mặt trong một buổi nhóm họp để điều khiển công việc của Giáo Hội (GLGƯ 107:28).