Giê Nốc
    Footnotes
    Theme

    Giê Nốc

    Một vị tiên tri của Y Sơ Ra Ên trong thời Cựu Ước, ông chỉ được nói đến trong Sách Mặc Môn mà thôi.