Đấng An Ủi
    Footnotes
    Theme

    Đấng An Ủi

    Thánh thư nói về hai Đấng An Ủi. Đấng thứ nhất là Đức Thánh Linh (Giăng 14:26–27; MRNi 8:26; GLGƯ 21:9; 42:17; 90:11). Đấng An Ủi Thứ Nhì là Chúa Giê Su Ky Tô (Giăng 14:18, 21, 23). Khi một người nhận được Đấng An Ủi Thứ Nhì, Chúa Giê Su Ky Tô thỉnh thoảng sẽ hiện đến cùng người ấy, sẽ khải thị Đức Chúa Cha và sẽ đối diện giảng dạy cho người ấy (GLGƯ 130:3).