Thương Xót
    Footnotes

    Thương Xót

    Tinh thần thương hại, dịu dàng và tha thứ. Lòng thương xót là một trong những đặc tính của Thượng Đế. Chúa Giê Su Ky Tô ban cho chúng ta lòng thương xót qua sự hy sinh chuộc tội của Ngài.