Chìa Khóa của Chức Tư Tế, Các
    Footnotes
    Theme

    Chìa Khóa của Chức Tư Tế, Các

    Các chìa khóa là những quyền hạn của chủ tịch đoàn, hay là quyền năng mà Thượng Đế ban cho loài người để hướng dẫn, kiểm soát và quản trị chức tư tế của Thượng Đế trên thế gian. Những người nắm giữ chức tư tế mà được kêu gọi vào các chức vụ chủ tịch đoàn nhận được các chìa khóa từ những người có thẩm quyền trên họ. Những người nắm giữ chức tư tế chỉ được sử dụng chức tư tế nằm trong giới hạn được đề ra bởi những người nắm giữ các chìa khóa này mà thôi. Chủ Tịch Giáo Hội là người duy nhất trên thế gian nắm giữ và được cho phép sử dụng tất cả các chìa khóa của chức tư tế (GLGƯ 107:65–67, 91–92; 132:7).