Ép Ra Im
  Footnotes
  Theme

  Ép Ra Im

  Trong Cựu Ước, con trai thứ hai của Giô Sép và Ách Nát (STKý 41:50–52; 46:20). Ngược lại với tập tục, Ép Ra Im nhận được phước lành của quyền trưởng nam thay vì Ma Na Se là con cả (STKý 48:17–20). Ép Ra Im trở thành tổ phụ của chi tộc Ép Ra Im.

  Chi tộc Ép Ra Im

  Ép Ra Im được ban cho quyền trưởng nam ở Y Sơ Ra Ên (1 SửKý 5:1–2; GRMi 31:9). Trong những ngày sau cùng, đặc ân và trách nhiệm của họ là mang chức tư tế, đem sứ điệp của phúc âm phục hồi đến với thế gian, và dựng cờ hiệu lên để quy tụ những người Y Sơ Ra Ên bị phân tán (ÊSai 11:12–13; 2 NêPhi 21:12–13). Con cái của Ép Ra Im sẽ đội mão triều thiên bằng vinh quang cho những ai từ các xứ phương bắc trở về trong những ngày sau cùng (GLGƯ 133:26–34).

  Gậy của Ép Ra Im hay Giô Sép

  Một biên sử của một nhóm người phát xuất từ chi tộc Ép Ra Im đã được dẫn dắt từ Giê Ru Sa Lem đến Mỹ Châu vào khoảng năm 600 trước T.C. Biên sử của nhóm người này được gọi là gậy của Ép Ra Im hay Giô Sép, tức là Sách Mặc Môn. Gậy này và gậy của Giu Đa (Kinh Thánh) hợp thành một chứng ngôn đồng nhất về Chúa Giê Su Ky Tô, về Sự Phục Sinh của Ngài, và về công việc thiêng liêng của Ngài giữa hai chi tộc này của gia tộc Y Sơ Ra Ên.