Ê The
  Footnotes
  Theme

  Ê The

  Vị tiên tri người Gia Rết cuối cùng trong Sách Mặc Môn (ÊThe 12:1–2).

  Sách Ê The

  Một cuốn sách trong Sách Mặc Môn chứa đựng một phần của biên sử người Gia Rết. Dân Gia Rết là một nhóm người sống ở tây bán cầu từ nhiều thế kỷ trước thời dân Lê Hi. Sách Ê The được trích ra từ hai mươi bốn bảng khắc được dân của Lim Hi tìm thấy (MôSiA 8:8–9).

  Các chương 1–2 kể lại việc dân Gia Rết rời quê hương của họ vào thời Tháp Ba Bên và bắt đầu cuộc hành trình đi đến một nơi mà bây giờ người ta gọi là lục địa Mỹ Châu. Các chương 3–6 giải thích rằng anh của Gia Rết trông thấy Đấng Cứu Rỗi trước khi Ngài xuống thế gian này, và rằng dân Gia Rết hành trình trong tám chiếc thuyền. Các chương 7–11 tiếp tục lịch sử của sự tà ác mà điều này đã chiếm phần lớn lịch sử của dân Gia Rết. Mô Rô Ni, là người đã sửa chữa biên sử của Ê The, đã ghi chép trong các chương 12–13 về những điều kỳ diệu đã được thực hiện nhờ đức tin và bởi Đấng Ky Tô và về một Tân Giê Ru Sa Lem sẽ đến. Các chương 14–15 cho biết việc dân Gia Rết trở thành một dân tộc hùng mạnh nhưng bị hủy diệt bởi nội chiến vì sự tà ác.