Phần Giúp Đỡ Học Tập
Ngược Đãi, Bắt Bớ


Ngược Đãi, Bắt Bớ

Gây ra đau khổ hay đau đớn cho người khác vì tín ngưỡng hay tình trạng xã hội của họ; quấy nhiễu hay áp bức.