Sử Ký
  Footnotes
  Theme

  Sử Ký

  Hai cuốn sách trong Cựu Ước. Hai sách này chứa đựng một lịch sử sơ lược về các sự kiện từ Thời Sáng Tạo đến lúc vua Si Ru ra chiếu chỉ cho phép dân Do Thái được trở về Giê Ru Sa Lem.

  Sử Ký Thứ Nhất

  Các chương 1–9 liệt kê các gia phả từ A Đam xuống tới Sau Lơ. Chương 10 ghi lại cái chết của Sau Lơ. Các chương 11–22 phác họa lại những sự kiện có liên quan đến sự trị vì của Đa Vít. Các chương 23–27 giải thích cho biết Sa Lô Môn được lập lên làm vua và những người Lê Vi được chỉ định các chức việc. Chương 28 giải thích cho biết Đa Vít truyền lệnh cho Sa Lô Môn phải xây cất một đền thờ. Chương 29 ghi lại cái chết của Đa Vít.

  Sử Ký Thứ Nhì

  Các chương 1–9 phác họa lại những sự kiện có liên quan đến sự trị vì của Sa Lô Môn. Các chương 10–12 kể về sự trị vì của con trai Sa Lô Môn là Rô Bô Am, và trong thời gian này vương quốc Y Sơ Ra Ên bị chia cắt thành bắc quốc và nam quốc. Các chương 13–36 diễn tả sự trị vì của các vua cho đến khi vương quốc Giu Đa bị Nê Bu Cát Nết Sa chiếm lấy. Sách chấm dứt bằng chiếu chỉ của vua Si Ru cho phép các con cái bị tù đày của Giu Đa có thể trở về Giê Ru Sa Lem.