Phần Giúp Đỡ Học Tập
Sáng Tạo Linh Thể


Sáng Tạo Linh Thể

Chúa sáng tạo mọi vật ở thể linh trước khi Ngài sáng tạo chúng ở thể vật chất (MôiSe 3:5).

In