Nhà Hội
  Footnotes
  Theme

  Nhà Hội

  Một nơi nhóm họp dùng cho các mục đích tôn giáo. Trong thời Tân Ước, đồ đạc bàn ghế thường thường rất đơn giản, nó gồm có một cái hòm đựng những bảng luật pháp và những văn kiện thiêng liêng khác, một cái bàn đọc sách và ghế ngồi cho những người thờ phượng.

  Một hội đồng trưởng lão địa phương quản lý mỗi nhà hội. Họ quyết định ai được thu nhận vào và ai bị loại trừ (Giăng 9:22; 12:42). Vị chức sắc quan trọng nhất là người cai quản nhà hội (Mác 5:22; LuCa 13:14). Người này thường thường là một người biên chép, chăm sóc tòa nhà và trông nom các dịch vụ. Một người giúp việc thi hành các bổn phận thư ký (LuCa 4:20).

  Có một nhà hội trong mọi thành phố nơi mà dân Do Thái sinh sống, cả ở Phi Li Tin lẫn ở các nơi khác. Điều này đã góp phần lớn lao cho công việc rao truyền phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô vì những người truyền giáo đầu tiên của Giáo Hội có thể thuyết giảng trong các hội đường này (CVCSĐ 13:5, 14; 14:1; 17:1, 10; 18:4). Việc thực hành giống như vậy cũng đã tồn tại giữa những người truyền giáo trong Sách Mặc Môn (AnMa 16:13; 21:4–5; 32:1) cũng như giữa những người truyền giáo đầu tiên trong gian kỳ này (GLGƯ 66:7; 68:1).