Nghèo
    Footnotes

    Nghèo

    Trong thánh thư, nghèo có thể chỉ về (1) những người không có những nhu cầu vật chất cần thiết, như thức ăn, quần áo và chỗ trú ngụ, hoặc (2) những người khiêm tốn và không kiêu căng.

    Nghèo về vật chất

    Nghèo về tinh thần