Phần Giúp Đỡ Học Tập
Vô Tín Ngưỡng
trước đây kế tiếp

Vô Tín Ngưỡng

Thiếu đức tin nơi Thượng Đế và phúc âm của Ngài.