Hội Đồng Thượng Phẩm
    Footnotes
    Theme

    Hội Đồng Thượng Phẩm

    Một hội đồng mười hai thầy tư tế thượng phẩm.

    Trong những ngày đầu của Giáo Hội phục hồi, danh từ hội đồng thượng phẩm ám chỉ hai cơ cấu quản trị khác nhau: (1) Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội (GLGƯ 107:33, 38) và (2) hội đồng thượng phẩm phục vụ trong mỗi giáo khu (GLGƯ 102; 107:36).