Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc
  Footnotes
  Theme

  Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc

  Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc là chức tư tế cao hơn hay lớn hơn; Chức Tư Tế A Rôn là chức tư tế thấp hơn. Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc gồm có các chìa khóa của các phước lành thuộc linh của Giáo Hội. Qua các giáo lễ của chức tư tế cao này, quyền năng của sự tin kính được biểu hiện cho loài người biết (GLGƯ 84:18–25; 107:18–21).

  Thượng Đế trước tiên tiết lộ chức tư tế cao này cho A Đam biết. Các vị tộc trưởng và tiên tri trong mọi gian kỳ đều có được thẩm quyền này (GLGƯ 84:6–17). Trước tiên nó được gọi là Thánh Chức Tư Tế, theo Ban của Vị Nam Tử của Thượng Đế. Về sau nó được gọi là Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc (GLGƯ 107:2–4).

  Khi con cái của Y Sơ Ra Ên không sống theo những đặc quyền và giao ước của Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc, Chúa lấy đi luật pháp cao này và ban cho họ chức tư tế và luật pháp thấp hơn (GLGƯ 84:23–26). Những điều này được gọi là Chức Tư Tế A Rôn và luật pháp Môi Se. Khi Chúa Giê Su đến thế gian, Ngài phục hồi lại Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc cho dân Do Thái và bắt đầu xây dựng Giáo Hội giữa họ. Tuy nhiên, chức tư tế và Giáo Hội lại bị mất đi nữa vì sự bội giáo. Về sau chức tư tế và Giáo Hội được phục hồi lại qua Joseph Smith Jr. (GLGƯ 27:12–13; 128:20; JS—LS 1:73).

  Nằm trong Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc là các chức phẩm anh cả, thầy tư tế thượng phẩm, tộc trưởng, Thầy Bảy Mươi và Sứ Đồ (GLGƯ 107). Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc sẽ luôn luôn là một phần của vương quốc của Thượng Đế trên thế gian.

  Vị Chủ Tịch Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô là chủ tịch của Chức Tư Tế cao hay Mên Chi Xê Đéc, và ông nắm giữ tất cả các chìa khóa thuộc về vương quốc của Thượng Đế trên thế gian. Chức vụ kêu gọi của vị Chủ Tịch chỉ được nắm giữ bởi một người ở mỗi thời kỳ, và ông là người duy nhất trên thế gian có thẩm quyền sử dụng tất cả các chìa khóa của chức tư tế (GLGƯ 107:64–67; 132:7).