Khôn Ngoan
    Footnotes
    Theme

    Khôn Ngoan

    Khả năng hay ân tứ được Thượng Đế ban cho để xét đoán một cách chính xác. Một người nhận được sự khôn ngoan qua kinh nghiệm và học hỏi và bằng cách tuân theo lời khuyên dạy của Thượng Đế. Nếu không có sự giúp đỡ của Thượng Đế, loài người không có sự khôn ngoan chân thật (2 NêPhi 9:28; 27:26).