Giận
    Footnotes
    Theme

    Giận

    Sự tức giận là sự biểu lộ cơn cáu kỉnh. Chúa khuyến cáo các Thánh Hữu của Ngài phải kiềm chế sự tức giận của mình (MTƠ 5:22). Cha mẹ hay con cái không được ngược đãi người khác trong gia đình. Trong thánh thư, sự tức giận thường có một hình ảnh tượng trưng về lửa (2 NêPhi 15:25; GLGƯ 1:13).