La Ban, Người Cất Giữ Các Bảng Khắc Bằng Đồng
    Footnotes
    Theme

    La Ban, Người Cất Giữ Các Bảng Khắc Bằng Đồng

    Trong Sách Mặc Môn, là người đã cất giữ các bảng khắc bằng đồng ở Giê Ru Sa Lem vào thời của gia đình Lê Hi. La Ban cướp của và toan giết chết Nê Phi và các anh của ông (1 NêPhi 3:1–27). Thánh Linh dẫn dắt Nê Phi giết chết La Ban để lấy các bảng khắc (1 NêPhi 4:1–26).