Ma Na
    Footnotes
    Theme

    Ma Na

    Một loại thực phẩm nhỏ, tròn có mùi như bánh vĩ pha mật ong (XÊDTKý 16:14–31) hay pha dầu (DSKý 11:7–8). Chúa đã cung cấp thực phẩm này để nuôi các con cái của Y Sơ Ra Ên trong bốn mươi năm trời họ ở trong đồng vắng (XÊDTKý 16:4–5, 14–30, 35; GiôSuê 5:12; 1 NêPhi 17:28).

    Các con cái của Y Sơ Ra Ên gọi nó là ma na (hay là man-hu trong tiếng Hê Bơ Rơ)—có nghĩa là “Vật chi vậy?”—vì họ không biết nó là vật gì (XÊDTKý 16:15). Nó cũng còn được gọi là “bánh thiên sứ” và “bánh từ trời” (TThiên 78:24–25; Giăng 6:31). Nó là một biểu tượng cho Đấng Ky Tô, vì Ngài sẽ là Bánh Sự Sống (Giăng 6:31–35).