Phần Giúp Đỡ Học Tập
Tái Lâm của Chúa Giê Su Ky Tô, Sự


Tái Lâm của Chúa Giê Su Ky Tô, Sự

Vào lúc bắt đầu Kỷ Nguyên Thời Kỳ Một Ngàn Năm, Đấng Ky Tô sẽ trở lại thế gian. Sự kiện này sẽ đánh dấu sự chấm dứt giai đoạn thử thách của cuộc sống hữu diệt trên thế gian này. Kẻ ác sẽ bị loại trừ khỏi thế gian và người ngay chính sẽ được cất lên trong một đám mây trong lúc thế gian được tẩy sạch. Mặc dù không một ai biết được chính xác lúc nào Đấng Ky Tô sẽ hiện đến lần thứ hai, nhưng Ngài đã ban cho chúng ta những điềm triệu để canh chừng hầu biết được thời gian đó đang gần kề (MTƠ 24; JS—MTƠ 1).