Khải Tượng
    Footnotes
    Theme

    Khải Tượng

    Sự cho thấy về một biến cố, người hay vật qua quyền năng của Đức Thánh Linh.

    Những ví dụ về những khải tượng quan trọng gồm có như sau: Khải tượng của Ê Xê Chi Ên về những ngày sau cùng (ÊXCÊn 37–39), khải tượng của Ê Tiên trông thấy Chúa Giê Su đang đứng bên tay phải của Thượng Đế (CVCSĐ 7:55–56), sự mặc khải của Giăng về những ngày sau cùng (KHuyền 4–21), khải tượng của Lê Hi và Nê Phi trông thấy cây sự sống (1 NêPhi 8; 10–14), khải tượng của An Ma Con trông thấy một thiên sứ của Chúa (MôSiA 27), khải tượng của anh của Gia Rết trông thấy tất cả các dân cư trên thế gian (ÊThe 3:25), khải tượng về các mức độ vinh quang (GLGƯ 76), những khải tượng ban cho Joseph Smith và Oliver Cowdery trong Đền Thờ Kirtland (GLGƯ 110), khải tượng của Joseph F. Smith về sự cứu chuộc người chết (GLGƯ 138), khải tượng của Môi Se trông thấy Thượng Đế và các tạo vật của Ngài (MôiSe 1), khải tượng của Hê Nóc trông thấy Thượng Đế (MôiSe 6–7), và Khải Tượng Thứ Nhất của Joseph Smith (JS—LS 1).