Phần Giúp Đỡ Học Tập
Giê Hô Va
trước đây kế tiếp

Giê Hô Va

Giao ước hay tên riêng của Thượng Đế của Y Sơ Ra Ên. Dùng để chỉ “Ta Là Đấng Hằng Hữu vĩnh cửu” (XÊDTKý 3:14; Giăng 8:58). Đức Giê Hô Va là Chúa Giê Su Ky Tô trước khi Ngài sinh ra trên trần thế và Ngài đã đến với thế gian với tư cách là con của Ma Ri (MôSiA 3:8; 15:1; 3 NêPhi 15:1–5). Thường thường khi thấy chữ Chúa trong Kinh Cựu Ước, nó có nghĩa là “Đức Giê Hô Va.”

Đức Giê Hô Va là Đấng Ky Tô

Đức Giê Hô Va được các vị tiên tri thời xưa biết đến (XÊDTKý 6:3; ARHam 1:16). Sứ Đồ Phao Lô giảng dạy rằng Đấng Ky Tô là Đức Giê Hô Va trong thời Cựu Ước (XÊDTKý 17:6; 1 CRTô 10:1–4). Anh của Gia Rết trong Sách Mặc Môn trông thấy Đấng Ky Tô trước khi Ngài sinh ra trên thế gian và thờ phượng Ngài (ÊThe 3:13–15). Mô Rô Ni cũng gọi Đấng Ky Tô là “Đức Giê Hô Va” (MRNi 10:34). Ở Đền Thờ Kirtland, Joseph Smith và Oliver Cowdery trông thấy Đức Giê Hô Va là Chúa phục sinh (GLGƯ 110:3–4).