Phần Giúp Đỡ Học Tập
Cây Sự Sống


Cây Sự Sống

Một cái cây trong Vườn Ê Đen và thiên đàng của Thượng Đế (STKý 2:9; KHuyền 2:7). Trong giấc mơ của Lê Hi, cây sự sống tượng trưng cho tình thương yêu của Thượng Đế và được đề cập đến như là một ân tứ lớn lao hơn hết thảy mọi ân tứ khác của Thượng Đế (1 NêPhi 8; 11:21–22, 25; 15:36).

In