Phần Giúp Đỡ Học Tập
Si Ôn


Si Ôn

Những kẻ có tấm lòng thanh khiết (GLGƯ 97:21). Si Ôn cũng có nghĩa là một nơi mà những người có tấm lòng thanh khiết sống. Thành phố do Hê Nóc và dân ông xây dựng sau cùng đã được cất lên trời vì sự ngay chính và được gọi là Si Ôn (GLGƯ 38:4; MôiSe 7:18–21, 69) Vào những ngày sau một thành phố được đặt tên là Si Ôn sẽ được xây dựng gần Hạt Jackson, Missouri (Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ), đó là nơi các chi tộc Y Sơ Ra Ên sẽ quy tụ lại (GLGƯ 103:11–22; 133:18). Các Thánh Hữu được khuyên bảo phải giúp phát triển Si Ôn ở bất cứ nơi nào họ đang sống trên thế gian.