Phần Giúp Đỡ Học Tập
Chúa Giê Su Ky Tô


Chúa Giê Su Ky Tô

Đấng Ky Tô (một chữ Hy Lạp) và Mê Si (một chữ Hê Bơ Rơ) có nghĩa là “Đấng Chịu Xức Dầu”. Chúa Giê Su Ky Tô là Con Đầu Lòng của Đức Chúa Cha trong thể linh (HBRơ 1:6; GLGƯ 93:21). Ngài là Con Độc Sinh của Đức Chúa Cha trong xác thịt (Giăng 1:14; 3:16). Ngài là Đức Giê Hô Va (GLGƯ 110:3–4) và đã được tiền sắc phong vào sự kêu gọi cao trọng của Ngài trước khi thế gian được tạo dựng. Dưới sự hướng dẫn của Đức Chúa Cha, Chúa Giê Su đã sáng tạo ra thế gian và mọi vật trên đó (Giăng 1:3, 14; MôiSe 1:31–33). Ngài được Ma Ri sinh ra ở Bết Lê Hem; Ngài sống một cuộc đời vô tội và đã thực hiện một sự chuộc tội hoàn hảo vì tội lỗi của tất cả nhân loại bằng cách đổ máu và bỏ mạng sống của Ngài trên thập tự giá (MTƠ 2:1; 1 NêPhi 11:13–33; 3 NêPhi 27:13–16; GLGƯ 76:40–42). Ngài đã từ cõi chết sống lại, do đó đã bảo đảm được Sự Phục Sinh sẽ xảy đến cho tất cả nhân loại. Nhờ Sự Chuộc Tội và Sự Phục Sinh của Chúa Giê Su, những ai biết hối cải tội lỗi của mình và tuân theo các giáo lệnh của Thượng Đế có thể sống vĩnh cửu với Chúa Giê Su và Đức Chúa Cha (2 NêPhi 9:10–12; 21–22; GLGƯ 76:50–53, 62).

Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng vĩ đại nhất được sinh ra trên thế gian này. Cuộc đời của Ngài là một tấm gương hoàn hảo mà tất cả nhân loại cần phải sống theo. Tất cả những lời cầu nguyện, ban phước lành và các giáo lễ chức tư tế cần phải được thực hiện trong danh Ngài. Ngài là Chúa của các vị chúa, Vua của các vị vua, Đấng Sáng Tạo, Đấng Cứu Rỗi và Thượng Đế của cả thế gian.

Chúa Giê Su Ky Tô sẽ tái lâm trong quyền năng và vinh quang để trị vì trên thế gian trong Thời Kỳ Một Ngàn Năm. Vào ngày cuối cùng, Ngài sẽ phán xét tất cả nhân loại (AnMa 11:40–41; JS—MTƠ 1).

Tóm lược cuộc đời của Ngài (theo thứ tự của các sự kiện)

Biểu hiệu hay biểu tượng về Đấng Ky Tô

Cuộc sống tiền dương thế của Đấng Ky Tô

Đấng Phán Xét

Đầu của Giáo Hội

Làm chứng về Chúa Giê Su Ky Tô

Những lần xuất hiện của Đấng Ky Tô sau khi Ngài sống lại

Những lời tiên tri về sự giáng sinh và sự chết của Chúa Giê Su Ky Tô

Sự trị vì Thời Kỳ Ngàn Năm của Đấng Ky Tô

Tấm gương của Chúa Giê Su Ky Tô

Thẩm quyền

Tự mang danh của Chúa Giê Su Ky Tô

Vinh quang của Chúa Giê Su Ky Tô