Chúa
    Footnotes
    Theme

    Chúa

    Một danh hiệu với sự kính trọng và tôn vinh sâu đậm dành cho Thượng Đế Đức Chúa Cha và Đấng Cứu Rỗi Giê Su Ky Tô. Danh hiệu này chỉ về vị thế của hai Ngài là các Đấng chủ tể tối cao và yêu mến những vật sáng tạo của hai Ngài.