Phản Nghịch
    Footnotes

    Phản Nghịch

    Thách đố hay chống lại Chúa, kể cả việc không chịu tuân theo những người lãnh đạo được Ngài lựa chọn và cố tình bất tuân những lệnh truyền của Ngài.