Cha Thiên Thượng
    Footnotes
    Theme

    Cha Thiên Thượng

    Cha linh hồn của tất cả nhân loại (TThiên 82:6; MTƠ 5:48; Giăng 10:34; RôMa 8:16–17; GLTi 4:7; 1 Giăng 3:2). Chúa Giê Su là Con Độc Sinh của Ngài trong xác thịt. Loài người được truyền lệnh phải tuân theo và tôn kính Đức Chúa Cha và cầu nguyện lên Ngài trong tôn danh của Chúa Giê Su.