Sem
    Footnotes
    Theme

    Sem

    Trong Cựu Ước, một người con trai ngay chính của Nô Ê và, theo truyền thống, là tổ phụ của các dân Sem hay Si Mít, gồm có dân Ả Rập, dân Hê Bơ Rơ, dân Ba Bi Lôn, dân Sy Ri, dân Phi Ni Si và dân A Si Ri (STKý 5:29–32; 6:10; 7:13; 9:26; 10:21–32; MôiSe 8:12). Trong sự mặc khải ngày sau, Sem được nói đến là “một thầy tư tế thượng phẩm vĩ đại” (GLGƯ 138:41).