Ghê Đê Ôn (Cựu Ước)
    Footnotes
    Theme

    Ghê Đê Ôn (Cựu Ước)

    Một vị lãnh đạo giải thoát Y Sơ Ra Ên khỏi dân Ma Đi An (QXét 6:11–40; 7–8).